Regulamin sklepu

REGULAMIN


I. Postanowienia ogólne.

1. Domitex.pl to sklep Internetowy, dostępny na domenie ww.domitex.pl, prowadzony  przez („Właściciela”) przedsiębiorcę Andrzeja Gołębiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI, z siedzibą w Lubiczu Górnym (87-162), ul. WARSZAWSKA 24 (NIP: 8791373479), zwanego w dalszej części Regulaminu "Sprzedawcą". Adres poczty elektronicznej: biuro@domitex.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na www.domitex.pl.
4. Wysyłki zamówionych towarów w Sklepie ww.domitex.pl realizowane są na terenie Polski.
5. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową ww.domitex.pl.
7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
8. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową.
O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
9. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.domitex.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów.

1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej ww.domitex.pl.
1a. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne; dostęp do sieci Internet; adres poczty email.
1b. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
1c. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
1d. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem www.domitex.pl.

2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, ("Formularz Zamówienia").
3. Klient, który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienie jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
3a. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują zarówno Klientów będących Konsumentami, jak i podmioty nimi nie będące, chyba, że z treści poszczególnych postanowień wynika, iż mają one zastosowanie wyłącznie do klientów będących Konsumentami z zastrzeżeniem pkt 3b.
3b. Do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub jakąkolwiek inną umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, a bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, także znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów.
3c. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail przez obsługę Sklepu Internetowego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
5a. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.
7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru.
O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.domitex.pl - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail biuro@domitex.pl. E-mail należy zatytułować: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Kupujący może wyrazić zgodę. Kupujący może od umowy odstąpić.
10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
14. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje: a) faktura VAT, b) wypis niniejszego regulaminu – z najważniejszymi informacjami, w tym dotyczącymi zasad i sposobu zwrotu, reklamacji, zwrotu wpłaconej kwoty.

III. Czas i forma realizacji zamówień.

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia jako termin, który jest podany w dniach zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zamówienie ulega anulowaniu. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

IV. Sposób dokonywania płatności.

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie).
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Tpay.
2. W przypadku zamówień z odbiorem w salonie stacjonarnym opłatę za zamówienie można uiścić dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Tpay lub gotówką na miejscu.

V. Koszty dostawy.

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana dla bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez firmę kurierską i system paczkomatów.
2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi pod adresem www.domitex.pl w zakładce Dostawa/Płatności

VI. Zwroty
(Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.)

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
Firma ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z Formularza zwrotów dostępnym na stronie bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje. Formularz należy wysłać  na  adres: Ciechocin 114, 87-408 Ciechocin  wraz ze zwracanym produktem. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz dowód zakupu.                                             
4.Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
5. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przy zwrocie towaru w sklepie, zwrot płatności również nastąpi do 14 dni na konto podane w formularzu zwrotu.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zapłaty za pobraniem płatność zostanie zwrócona na konto Kupującego wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, natomiast w przypadku zapłaty kartą podarunkową Sprzedawca dokona zwrotu na rzeczy Kupującego w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne); świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VII. Warunki reklamacji.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu ww.domitex.pl.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:
ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI, Ciechocin 114, 87-408 Ciechocin.  4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
15. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:
a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
 b) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

16. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
17. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
www.konsument.gov.pl.
18. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
19. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Wskazujemy adres poczty elektronicznej ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI do kontaktu z Klientami: biuro@domitex.pl.
20. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
21. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy („Właściciela”).
22. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Kupującego jest:
przedsiębiorca Andrzej Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY "GOTEX" ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI, z siedzibą w Lubiczu (87-162), ul. Warszawska 24, NIP: 8791373479.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres email). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.domitex.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).